WARUNKI NAJMU:


1. Okres najmu:

a. Rozpoczyna się w dniu wysyłki do Najemcy, lub w dniu odbioru maszyny przez Najemcę.

b. Okres najmu kończy się w dniu, w którym maszyna wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania zastanie dostarczona do magazynu Wynajmującego lib do innego umówionego miejsca przeznaczenia, najczęściej jednak po upływie ustalonego okresu najmu. Jeżeli po zwrocie przedmiotu najmu zostaną stwierdzone uszkodzenia lub zaniedbania konserwacyjne, wówczas okres najmu przedłuża się o czas niezbędny do wykonania napraw lub konserwacji o ile Wynajmujący udowodni, że uszkodzenia lub zaniedbania wynikają z winy Wynajmijącego.


2. Obliczanie wysokości czynszu:

a. Podstawą do obliczani wysokości czynszu są następujące normatywy:

1 dzień = 8 godzin, 1 tydzień = 6 dni,

b. Czynsz w pełnej wysokości pobierany jest również w przypadku niepełnego wykorzystania ośmiu

godzin, lub sześciu dni w tygodniu

c. minimalny okres najmu wynosi 1 dzień.


3. Warunki płatności.

a. Z tytułu najmu Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości ustalonej stawki

dziennej pomnożonej przez ilość dni wynajmu.

b. Płatność musi być dokonywana najpóźniej w dniu zwrotu przedmiotu najmu, lub co 14 dni kalendarzowych jeżeli okres najmu przekracza 14 dni.

c. Zwłoka Najemcy w płaceniu czynszu uprawnia Wynajmującego do żądania odsetek za zwłokę w wysokości 15% rocznie

d. Wynajmujący może bez podawania przyczyn zażądać zabezpieczeń w postaci:

- kaucji pieniężnej do wysokości wartości przedmiotu najmu w stanie nowym lub weksla in blanco lub zastawu.


4. Koszty transportu.

a. Koszty transportu przy odbiorze i zwrocie maszyny ponosi Najemca

b. W przypadku opóźnionego zwrotu przedmiotu najmu Wynajmujący może zażądać odszkodowania za powstałe w wyniku opóźnienia straty, niezależnie od należnej mu zapłaty czynszu.


5. Obowiązki Najemcy

a. Utrzymanie przedmiotu najmu w dobrym stanie. WYNAJMUJĄCY SPRAWDZA STAN NOŻA I WAŁKA ZARÓWNO PRZED WYDANIEM MASZYNY DO NAJMUJĄCEGO, JAK I PRZY ZWROCIE. NAJEMCA ODPOWIADA ZA WŁAŚCIWĄ EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA.

b. Przechowywanie przedmiotu najmu w miejscu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem i kradzieżą

c. Używanie przedmiotu najmu w sposób odpowiadający jego własnościom i przeznaczeniu

d. Nie dokonywanie w przedmiocie najmu żadnych zmian bez zgody Wynajmującego

e. Nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do użytkowania oraz nie odstępowanie osobie trzeciej

praw wynikających z umowy najmu

f. Informowanie Wynajmującego o miejscu pobytu przedmiotu najmu oraz zapewnienie mu dostęp do niego.

g. Dostarczenie przedmiotu najmu co miesiąc na swój koszt do stacji serwisowej Wynajmującego w celu dokonywania przeglądu technicznego.

h. W momencie zwrotu przedmiotu najmu musi on być wymyty (oczyszczony) z wszelkiego typu zanieczyszczeń. W wypadku nie zastosowania się do zalecenia, Wynajmujący ma prawo do potrącenia z kaucji kwoty w wysokości 30 zł z tytułu czyszczenia sprzętu.


6. Wypowiedzenie umowy.

Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu przy jednoczesnym zachowaniu prawa do roszczeń z niej wynikających, jeżeli:

a. Najemca opóżnił się z zapłatą czynszu o co najmniej 10 dni

b. Najemca nie wypełnił swych obowiązków wynikających z umowy najmu a w szczególności nie używał przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem


7. Utrata lub uszkodzenie przedmiotu najmu.

a. Ryzyko zguby, utraty, kradzieży przedmioty najmu ponosi Najemca. Tego rodzaju zdarzenia nie zwalniają Najemcy od płacenia czynszu i do wypłacenia innych, wynikających z umowy najmu zobowiązań.

b. W przypadku wystąpienia w/w zdarzeń Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić

pisemnie Wynajmującego oraz według wyboru Wynajmującego:

I. doprowadzić na własny koszt przedmiot najmu do stanu, w jakim się on znajdował przed rozpoczęciem

umowynajmu, lub

II. zapłacić wszystkie czynsze za okres do końca umowy najmu i jako odszkodowanie wypłacić równowartość przedmiotu najmu.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo wyboru jednego z tych rozwiązań.


8. Postanowienia dodatkowe.

a. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.