Regulamin sklepu internetowego “TECHNALL”

     Sklep internetowy TECHNALL, działający pod adresem ..............................................., prowadzony jest przez Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe “TECHNALL”, ul. LIPOWA 49/12, 42-200 CZĘSTOCHOWA, z siedzibą przy ul. 1Maja 4, 42-200 Częstochowa,  wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy,  NIP 573-025-14-15, Nr Regon: 150221727-00020

     Sklep internetowy TECHNALL prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym TECHNALL realizuje P.P.H.U. Technall, 42-200 Częstochowa, ul. Lipowa 49/12 z siedzibą biura handlowego przy ul. 1Maja 4, 42-200 Częstochowa.

     Zawartość sklepu internetowego TECHNALL nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

     Ceny podawane w sklepie internetowym TECHNALL są wartościami netto wyrażonymi w złotych polskich wraz z obowiązującą dla danego produktu stawką podatku VAT.

     Możliwe jest także prezentowanie cen netto w walutach obcych, zazwyczaj w EURO, w przypadku gdy obowiązującym cennikiem producenta jest cennik wyrażony w danej walucie. W chwili wystawiania faktury obliczana jest cena wyrażona w złotych polskich wg bieżącego kursu sprzedaży danej waluty przez bank obsługujący rarunek firmy TECHNALL tj. PKO B.P.  S.A.  Tabela kursów zamieszczona jest na stronie www.pkobp.pl      

     Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu. Szczegóły na stronie Sposoby dostawy i koszty  https://www.patronservice.pl/

     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep TECHNALL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

     Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

     Towary w dziale "Promocje" są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

     Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT oraz wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.

     Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:

      -kontakt telefoniczny: +48 34 366 59 42

      -wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres: biuro@technall.pl

        P.P.H.U. TECHNALL, 42-200 Częstochowa, ul. Lipowa 49/12
        Bank: PKO BP S.A. II o/CZĘSTOCHOWA
        Konto: 05 1020 1664 0000 3402 0021 8032

     Zgodnie z ustawą o "ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie (podlinkować do oświadczenie) na piśmie w terminie dziesięciu dni. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe.

     Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres TECHNALL. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i zwrotu pieniędzy na konto klienta.

     Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu TECHNALL. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

        - dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

        - co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną

        - sposób płatności

        - koszty transportu

     Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, a w tym numeru telefonu oraz adresu poczty e-mail.

     Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

     Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem TECHNALL leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

     Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

     Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.

     Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze - pobranie lub w formie przedpłaty przelewem. Szczegóły na stronie Sposoby dostawy i koszty                           

          http://www.siodemka.com/uploads/pdf/cennik.pdf.

     Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto TECHNALL.

     Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia.

     Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto TECHNALL .

     Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

     Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie TECHNALL (w przypadku przedpłaty). Wysyłki towarów realizowane są codziennie do godziny 12.00.

     Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

     O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez SKLEP. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, który może się zmienić w zależności od bieżącej dostępności produktu u dostawcy.

     Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCY nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody.

     Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane za zwrotem wpłaconej przez NABYWCĘ kwoty.

     Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej SIÓDEMKA  - szczegółowe informacje na stronie Sposoby dostawy i koszty   http://www.siodemka.com/uploads/pdf/cennik.pdf, lub innej firmy kurierskiej wskazanej przez NABYWCĘ.

     Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

     Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.

     Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi 48 godzin w przypadku większych miast, a w pozostałych przypadkach wynosi do 72 godzin.

     Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy TECHNALL jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej.

     Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym TECHNALL objęte są gwarancją. Gwarancja udzielana jest na podstawie oryginału faktury sprzedaży lub dokumentu gwarancyjnego producenta. Długość i rodzaj gwarancji podajemy w opisie towaru.

     Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

     Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW.

     Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.

     Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

     Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

     Oferta ważna tylko na terenie Polski.

     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

     Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

     Wszystkie przesyłki wysyłane z zamówionymi towarami są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność TECHNALL i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.

     Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep TECHNALL z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.